Dữ liệu các đơn vị hành chính Việt Nam – Cập nhật đến 01/2021

Phân cấp hành chính Việt Nam là sự phân chia các đơn vị hành chính của Việt Nam thành từng tầng, cấp theo chiều dọc. Theo đó cấp hành chính ở trên (cấp trên) sẽ có quyền quyết định cao hơn, bắt buộc đối với cấp hành chính ở dưới (hay cấp dưới). Phân cấp … Đọc tiếp Dữ liệu các đơn vị hành chính Việt Nam – Cập nhật đến 01/2021