Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố và 7 huyện với 136 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 15 phường, 16 thị trấn và 105 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Vĩnh Yên243Phường Tích Sơn08707Phường
2Thành phố Vĩnh Yên243Phường Liên Bảo08710Phường
3Thành phố Vĩnh Yên243Phường Hội Hợp08713Phường
4Thành phố Vĩnh Yên243Phường Đống Đa08716Phường
5Thành phố Vĩnh Yên243Phường Ngô Quyền08719Phường
6Thành phố Vĩnh Yên243Phường Đồng Tâm08722Phường
7Thành phố Vĩnh Yên243Xã Định Trung08725
8Thành phố Vĩnh Yên243Phường Khai Quang08728Phường
9Thành phố Vĩnh Yên243Xã Thanh Trù08731
10Thành phố Phúc Yên244Phường Trưng Trắc08734Phường
11Thành phố Phúc Yên244Phường Hùng Vương08737Phường
12Thành phố Phúc Yên244Phường Trưng Nhị08740Phường
13Thành phố Phúc Yên244Phường Phúc Thắng08743Phường
14Thành phố Phúc Yên244Phường Xuân Hoà08746Phường
15Thành phố Phúc Yên244Phường Đồng Xuân08747Phường
16Thành phố Phúc Yên244Xã Ngọc Thanh08749
17Thành phố Phúc Yên244Xã Cao Minh08752
18Thành phố Phúc Yên244Phường Nam Viêm08755Phường
19Thành phố Phúc Yên244Phường Tiền Châu08758Phường
20Huyện Lập Thạch246Thị trấn Lập Thạch08761Thị trấn
21Huyện Lập Thạch246Xã Quang Sơn08764
22Huyện Lập Thạch246Xã Ngọc Mỹ08767
23Huyện Lập Thạch246Xã Hợp Lý08770
24Huyện Lập Thạch246Xã Bắc Bình08785
25Huyện Lập Thạch246Xã Thái Hòa08788
26Huyện Lập Thạch246Thị trấn Hoa Sơn08789Thị trấn
27Huyện Lập Thạch246Xã Liễn Sơn08791
28Huyện Lập Thạch246Xã Xuân Hòa08794
29Huyện Lập Thạch246Xã Vân Trục08797
30Huyện Lập Thạch246Xã Liên Hòa08812
31Huyện Lập Thạch246Xã Tử Du08815
32Huyện Lập Thạch246Xã Bàn Giản08833
33Huyện Lập Thạch246Xã Xuân Lôi08836
34Huyện Lập Thạch246Xã Đồng Ích08839
35Huyện Lập Thạch246Xã Tiên Lữ08842
36Huyện Lập Thạch246Xã Văn Quán08845
37Huyện Lập Thạch246Xã Đình Chu08857
38Huyện Lập Thạch246Xã Triệu Đề08863
39Huyện Lập Thạch246Xã Sơn Đông08866
40Huyện Tam Dương247Thị trấn Hợp Hòa08869Thị trấn
41Huyện Tam Dương247Xã Hoàng Hoa08872
42Huyện Tam Dương247Xã Đồng Tĩnh08875
43Huyện Tam Dương247Xã Kim Long08878
44Huyện Tam Dương247Xã Hướng Đạo08881
45Huyện Tam Dương247Xã Đạo Tú08884
46Huyện Tam Dương247Xã An Hòa08887
47Huyện Tam Dương247Xã Thanh Vân08890
48Huyện Tam Dương247Xã Duy Phiên08893
49Huyện Tam Dương247Xã Hoàng Đan08896
50Huyện Tam Dương247Xã Hoàng Lâu08899
51Huyện Tam Dương247Xã Vân Hội08902
52Huyện Tam Dương247Xã Hợp Thịnh08905
53Huyện Tam Đảo248Thị trấn Tam Đảo08908Thị trấn
54Huyện Tam Đảo248Thị trấn Hợp Châu08911Thị trấn
55Huyện Tam Đảo248Xã Đạo Trù08914
56Huyện Tam Đảo248Xã Yên Dương08917
57Huyện Tam Đảo248Xã Bồ Lý08920
58Huyện Tam Đảo248Thị trấn Đại Đình08923Thị trấn
59Huyện Tam Đảo248Xã Tam Quan08926
60Huyện Tam Đảo248Xã Hồ Sơn08929
61Huyện Tam Đảo248Xã Minh Quang08932
62Huyện Bình Xuyên249Thị trấn Hương Canh08935Thị trấn
63Huyện Bình Xuyên249Thị trấn Gia Khánh08936Thị trấn
64Huyện Bình Xuyên249Xã Trung Mỹ08938
65Huyện Bình Xuyên249Thị trấn Bá Hiến08944Thị trấn
66Huyện Bình Xuyên249Xã Thiện Kế08947
67Huyện Bình Xuyên249Xã Hương Sơn08950
68Huyện Bình Xuyên249Xã Tam Hợp08953
69Huyện Bình Xuyên249Xã Quất Lưu08956
70Huyện Bình Xuyên249Xã Sơn Lôi08959
71Huyện Bình Xuyên249Thị trấn Đạo Đức08962Thị trấn
72Huyện Bình Xuyên249Xã Tân Phong08965
73Huyện Bình Xuyên249Thị trấn Thanh Lãng08968Thị trấn
74Huyện Bình Xuyên249Xã Phú Xuân08971
75Huyện Yên Lạc251Thị trấn Yên Lạc09025Thị trấn
76Huyện Yên Lạc251Xã Đồng Cương09028
77Huyện Yên Lạc251Xã Đồng Văn09031
78Huyện Yên Lạc251Xã Bình Định09034
79Huyện Yên Lạc251Xã Trung Nguyên09037
80Huyện Yên Lạc251Xã Tề Lỗ09040
81Huyện Yên Lạc251Xã Tam Hồng09043
82Huyện Yên Lạc251Xã Yên Đồng09046
83Huyện Yên Lạc251Xã Văn Tiến09049
84Huyện Yên Lạc251Xã Nguyệt Đức09052
85Huyện Yên Lạc251Xã Yên Phương09055
86Huyện Yên Lạc251Xã Hồng Phương09058
87Huyện Yên Lạc251Xã Trung Kiên09061
88Huyện Yên Lạc251Xã Liên Châu09064
89Huyện Yên Lạc251Xã Đại Tự09067
90Huyện Yên Lạc251Xã Hồng Châu09070
91Huyện Yên Lạc251Xã Trung Hà09073
92Huyện Vĩnh Tường252Thị trấn Vĩnh Tường09076Thị trấn
93Huyện Vĩnh Tường252Xã Kim Xá09079
94Huyện Vĩnh Tường252Xã Yên Bình09082
95Huyện Vĩnh Tường252Xã Chấn Hưng09085
96Huyện Vĩnh Tường252Xã Nghĩa Hưng09088
97Huyện Vĩnh Tường252Xã Yên Lập09091
98Huyện Vĩnh Tường252Xã Việt Xuân09094
99Huyện Vĩnh Tường252Xã Bồ Sao09097
100Huyện Vĩnh Tường252Xã Đại Đồng09100
101Huyện Vĩnh Tường252Xã Tân Tiến09103
102Huyện Vĩnh Tường252Xã Lũng Hoà09106
103Huyện Vĩnh Tường252Xã Cao Đại09109
104Huyện Vĩnh Tường252Thị Trấn Thổ Tang09112Thị trấn
105Huyện Vĩnh Tường252Xã Vĩnh Sơn09115
106Huyện Vĩnh Tường252Xã Bình Dương09118
107Huyện Vĩnh Tường252Xã Tân Phú09124
108Huyện Vĩnh Tường252Xã Thượng Trưng09127
109Huyện Vĩnh Tường252Xã Vũ Di09130
110Huyện Vĩnh Tường252Xã Lý Nhân09133
111Huyện Vĩnh Tường252Xã Tuân Chính09136
112Huyện Vĩnh Tường252Xã Vân Xuân09139
113Huyện Vĩnh Tường252Xã Tam Phúc09142
114Huyện Vĩnh Tường252Thị trấn Tứ Trưng09145Thị trấn
115Huyện Vĩnh Tường252Xã Ngũ Kiên09148
116Huyện Vĩnh Tường252Xã An Tường09151
117Huyện Vĩnh Tường252Xã Vĩnh Thịnh09154
118Huyện Vĩnh Tường252Xã Phú Đa09157
119Huyện Vĩnh Tường252Xã Vĩnh Ninh09160
120Huyện Sông Lô253Xã Lãng Công08773
121Huyện Sông Lô253Xã Quang Yên08776
122Huyện Sông Lô253Xã Bạch Lưu08779
123Huyện Sông Lô253Xã Hải Lựu08782
124Huyện Sông Lô253Xã Đồng Quế08800
125Huyện Sông Lô253Xã Nhân Đạo08803
126Huyện Sông Lô253Xã Đôn Nhân08806
127Huyện Sông Lô253Xã Phương Khoan08809
128Huyện Sông Lô253Xã Tân Lập08818
129Huyện Sông Lô253Xã Nhạo Sơn08821
130Huyện Sông Lô253Thị trấn Tam Sơn08824Thị trấn
131Huyện Sông Lô253Xã Như Thụy08827
132Huyện Sông Lô253Xã Yên Thạch08830
133Huyện Sông Lô253Xã Đồng Thịnh08848
134Huyện Sông Lô253Xã Tứ Yên08851
135Huyện Sông Lô253Xã Đức Bác08854
136Huyện Sông Lô253Xã Cao Phong08860

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

Cho điểm vì bài viết hữu ích