Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 11 huyện với 204 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 phường, 9 thị trấn và 188 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Sơn La
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Sơn La116Phường Chiềng Lề03646Phường
2Thành phố Sơn La116Phường Tô Hiệu03649Phường
3Thành phố Sơn La116Phường Quyết Thắng03652Phường
4Thành phố Sơn La116Phường Quyết Tâm03655Phường
5Thành phố Sơn La116Xã Chiềng Cọ03658
6Thành phố Sơn La116Xã Chiềng Đen03661
7Thành phố Sơn La116Xã Chiềng Xôm03664
8Thành phố Sơn La116Phường Chiềng An03667Phường
9Thành phố Sơn La116Phường Chiềng Cơi03670Phường
10Thành phố Sơn La116Xã Chiềng Ngần03673
11Thành phố Sơn La116Xã Hua La03676
12Thành phố Sơn La116Phường Chiềng Sinh03679Phường
13Huyện Quỳnh Nhai118Xã Mường Chiên03682
14Huyện Quỳnh Nhai118Xã Cà Nàng03685
15Huyện Quỳnh Nhai118Xã Chiềng Khay03688
16Huyện Quỳnh Nhai118Xã Mường Giôn03694
17Huyện Quỳnh Nhai118Xã Pá Ma Pha Khinh03697
18Huyện Quỳnh Nhai118Xã Chiềng Ơn03700
19Huyện Quỳnh Nhai118Xã Mường Giàng03703
20Huyện Quỳnh Nhai118Xã Chiềng Bằng03706
21Huyện Quỳnh Nhai118Xã Mường Sại03709
22Huyện Quỳnh Nhai118Xã Nậm ét03712
23Huyện Quỳnh Nhai118Xã Chiềng Khoang03718
24Huyện Thuận Châu119Thị trấn Thuận Châu03721Thị trấn
25Huyện Thuận Châu119Xã Phổng Lái03724
26Huyện Thuận Châu119Xã Mường é03727
27Huyện Thuận Châu119Xã Chiềng Pha03730
28Huyện Thuận Châu119Xã Chiềng La03733
29Huyện Thuận Châu119Xã Chiềng Ngàm03736
30Huyện Thuận Châu119Xã Liệp Tè03739
31Huyện Thuận Châu119Xã é Tòng03742
32Huyện Thuận Châu119Xã Phổng Lập03745
33Huyện Thuận Châu119Xã Phổng Lăng03748
34Huyện Thuận Châu119Xã Chiềng Ly03751
35Huyện Thuận Châu119Xã Noong Lay03754
36Huyện Thuận Châu119Xã Mường Khiêng03757
37Huyện Thuận Châu119Xã Mường Bám03760
38Huyện Thuận Châu119Xã Long Hẹ03763
39Huyện Thuận Châu119Xã Chiềng Bôm03766
40Huyện Thuận Châu119Xã Thôm Mòn03769
41Huyện Thuận Châu119Xã Tông Lạnh03772
42Huyện Thuận Châu119Xã Tông Cọ03775
43Huyện Thuận Châu119Xã Bó Mười03778
44Huyện Thuận Châu119Xã Co Mạ03781
45Huyện Thuận Châu119Xã Púng Tra03784
46Huyện Thuận Châu119Xã Chiềng Pấc03787
47Huyện Thuận Châu119Xã Nậm Lầu03790
48Huyện Thuận Châu119Xã Bon Phặng03793
49Huyện Thuận Châu119Xã Co Tòng03796
50Huyện Thuận Châu119Xã Muổi Nọi03799
51Huyện Thuận Châu119Xã Pá Lông03802
52Huyện Thuận Châu119Xã Bản Lầm03805
53Huyện Mường La120Thị trấn Ít Ong03808Thị trấn
54Huyện Mường La120Xã Nậm Giôn03811
55Huyện Mường La120Xã Chiềng Lao03814
56Huyện Mường La120Xã Hua Trai03817
57Huyện Mường La120Xã Ngọc Chiến03820
58Huyện Mường La120Xã Mường Trai03823
59Huyện Mường La120Xã Nậm Păm03826
60Huyện Mường La120Xã Chiềng Muôn03829
61Huyện Mường La120Xã Chiềng Ân03832
62Huyện Mường La120Xã Pi Toong03835
63Huyện Mường La120Xã Chiềng Công03838
64Huyện Mường La120Xã Tạ Bú03841
65Huyện Mường La120Xã Chiềng San03844
66Huyện Mường La120Xã Mường Bú03847
67Huyện Mường La120Xã Chiềng Hoa03850
68Huyện Mường La120Xã Mường Chùm03853
69Huyện Bắc Yên121Thị trấn Bắc Yên03856Thị trấn
70Huyện Bắc Yên121Xã Phiêng Ban03859
71Huyện Bắc Yên121Xã Hang Chú03862
72Huyện Bắc Yên121Xã Xím Vàng03865
73Huyện Bắc Yên121Xã Tà Xùa03868
74Huyện Bắc Yên121Xã Háng Đồng03869
75Huyện Bắc Yên121Xã Pắc Ngà03871
76Huyện Bắc Yên121Xã Làng Chếu03874
77Huyện Bắc Yên121Xã Chim Vàn03877
78Huyện Bắc Yên121Xã Mường Khoa03880
79Huyện Bắc Yên121Xã Song Pe03883
80Huyện Bắc Yên121Xã Hồng Ngài03886
81Huyện Bắc Yên121Xã Tạ Khoa03889
82Huyện Bắc Yên121Xã Hua Nhàn03890
83Huyện Bắc Yên121Xã Phiêng Côn03892
84Huyện Bắc Yên121Xã Chiềng Sại03895
85Huyện Phù Yên122Thị trấn Phù Yên03898Thị trấn
86Huyện Phù Yên122Xã Suối Tọ03901
87Huyện Phù Yên122Xã Mường Thải03904
88Huyện Phù Yên122Xã Mường Cơi03907
89Huyện Phù Yên122Xã Quang Huy03910
90Huyện Phù Yên122Xã Huy Bắc03913
91Huyện Phù Yên122Xã Huy Thượng03916
92Huyện Phù Yên122Xã Tân Lang03919
93Huyện Phù Yên122Xã Gia Phù03922
94Huyện Phù Yên122Xã Tường Phù03925
95Huyện Phù Yên122Xã Huy Hạ03928
96Huyện Phù Yên122Xã Huy Tân03931
97Huyện Phù Yên122Xã Mường Lang03934
98Huyện Phù Yên122Xã Suối Bau03937
99Huyện Phù Yên122Xã Huy Tường03940
100Huyện Phù Yên122Xã Mường Do03943
101Huyện Phù Yên122Xã Sập Xa03946
102Huyện Phù Yên122Xã Tường Thượng03949
103Huyện Phù Yên122Xã Tường Tiến03952
104Huyện Phù Yên122Xã Tường Phong03955
105Huyện Phù Yên122Xã Tường Hạ03958
106Huyện Phù Yên122Xã Kim Bon03961
107Huyện Phù Yên122Xã Mường Bang03964
108Huyện Phù Yên122Xã Đá Đỏ03967
109Huyện Phù Yên122Xã Tân Phong03970
110Huyện Phù Yên122Xã Nam Phong03973
111Huyện Phù Yên122Xã Bắc Phong03976
112Huyện Mộc Châu123Thị trấn Mộc Châu03979Thị trấn
113Huyện Mộc Châu123Thị trấn NT Mộc Châu03982Thị trấn
114Huyện Mộc Châu123Xã Chiềng Sơn03985
115Huyện Mộc Châu123Xã Tân Hợp03988
116Huyện Mộc Châu123Xã Qui Hướng03991
117Huyện Mộc Châu123Xã Tân Lập03997
118Huyện Mộc Châu123Xã Nà Mường04000
119Huyện Mộc Châu123Xã Tà Lai04003
120Huyện Mộc Châu123Xã Chiềng Hắc04012
121Huyện Mộc Châu123Xã Hua Păng04015
122Huyện Mộc Châu123Xã Chiềng Khừa04024
123Huyện Mộc Châu123Xã Mường Sang04027
124Huyện Mộc Châu123Xã Đông Sang04030
125Huyện Mộc Châu123Xã Phiêng Luông04033
126Huyện Mộc Châu123Xã Lóng Sập04045
127Huyện Yên Châu124Thị trấn Yên Châu04060Thị trấn
128Huyện Yên Châu124Xã Chiềng Đông04063
129Huyện Yên Châu124Xã Sập Vạt04066
130Huyện Yên Châu124Xã Chiềng Sàng04069
131Huyện Yên Châu124Xã Chiềng Pằn04072
132Huyện Yên Châu124Xã Viêng Lán04075
133Huyện Yên Châu124Xã Chiềng Hặc04078
134Huyện Yên Châu124Xã Mường Lựm04081
135Huyện Yên Châu124Xã Chiềng On04084
136Huyện Yên Châu124Xã Yên Sơn04087
137Huyện Yên Châu124Xã Chiềng Khoi04090
138Huyện Yên Châu124Xã Tú Nang04093
139Huyện Yên Châu124Xã Lóng Phiêng04096
140Huyện Yên Châu124Xã Phiêng Khoài04099
141Huyện Yên Châu124Xã Chiềng Tương04102
142Huyện Mai Sơn125Thị trấn Hát Lót04105Thị trấn
143Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Sung04108
144Huyện Mai Sơn125Xã Mường Bằng04111
145Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Chăn04114
146Huyện Mai Sơn125Xã Mương Chanh04117
147Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Ban04120
148Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Mung04123
149Huyện Mai Sơn125Xã Mường Bon04126
150Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Chung04129
151Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Mai04132
152Huyện Mai Sơn125Xã Hát Lót04135
153Huyện Mai Sơn125Xã Nà Pó04136
154Huyện Mai Sơn125Xã Cò Nòi04138
155Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Nơi04141
156Huyện Mai Sơn125Xã Phiêng Cằm04144
157Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Dong04147
158Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Kheo04150
159Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Ve04153
160Huyện Mai Sơn125Xã Chiềng Lương04156
161Huyện Mai Sơn125Xã Phiêng Pằn04159
162Huyện Mai Sơn125Xã Nà Ơt04162
163Huyện Mai Sơn125Xã Tà Hộc04165
164Huyện Sông Mã126Thị trấn Sông Mã04168Thị trấn
165Huyện Sông Mã126Xã Bó Sinh04171
166Huyện Sông Mã126Xã Pú Pẩu04174
167Huyện Sông Mã126Xã Chiềng Phung04177
168Huyện Sông Mã126Xã Chiềng En04180
169Huyện Sông Mã126Xã Mường Lầm04183
170Huyện Sông Mã126Xã Nậm Ty04186
171Huyện Sông Mã126Xã Đứa Mòn04189
172Huyện Sông Mã126Xã Yên Hưng04192
173Huyện Sông Mã126Xã Chiềng Sơ04195
174Huyện Sông Mã126Xã Nà Nghịu04198
175Huyện Sông Mã126Xã Nậm Mằn04201
176Huyện Sông Mã126Xã Chiềng Khoong04204
177Huyện Sông Mã126Xã Chiềng Cang04207
178Huyện Sông Mã126Xã Huổi Một04210
179Huyện Sông Mã126Xã Mường Sai04213
180Huyện Sông Mã126Xã Mường Cai04216
181Huyện Sông Mã126Xã Mường Hung04219
182Huyện Sông Mã126Xã Chiềng Khương04222
183Huyện Sốp Cộp127Xã Sam Kha04225
184Huyện Sốp Cộp127Xã Púng Bánh04228
185Huyện Sốp Cộp127Xã Sốp Cộp04231
186Huyện Sốp Cộp127Xã Dồm Cang04234
187Huyện Sốp Cộp127Xã Nậm Lạnh04237
188Huyện Sốp Cộp127Xã Mường Lèo04240
189Huyện Sốp Cộp127Xã Mường Và04243
190Huyện Sốp Cộp127Xã Mường Lạn04246
191Huyện Vân Hồ128Xã Suối Bàng03994
192Huyện Vân Hồ128Xã Song Khủa04006
193Huyện Vân Hồ128Xã Liên Hoà04009
194Huyện Vân Hồ128Xã Tô Múa04018
195Huyện Vân Hồ128Xã Mường Tè04021
196Huyện Vân Hồ128Xã Chiềng Khoa04036
197Huyện Vân Hồ128Xã Mường Men04039
198Huyện Vân Hồ128Xã Quang Minh04042
199Huyện Vân Hồ128Xã Vân Hồ04048
200Huyện Vân Hồ128Xã Lóng Luông04051
201Huyện Vân Hồ128Xã Chiềng Yên04054
202Huyện Vân Hồ128Xã Chiềng Xuân04056
203Huyện Vân Hồ128Xã Xuân Nha04057
204Huyện Vân Hồ128Xã Tân Xuân04058

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm: