Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Quảng Ngãi522Phường Lê Hồng Phong21010Phường
2Thành phố Quảng Ngãi522Phường Trần Phú21013Phường
3Thành phố Quảng Ngãi522Phường Quảng Phú21016Phường
4Thành phố Quảng Ngãi522Phường Nghĩa Chánh21019Phường
5Thành phố Quảng Ngãi522Phường Trần Hưng Đạo21022Phường
6Thành phố Quảng Ngãi522Phường Nguyễn Nghiêm21025Phường
7Thành phố Quảng Ngãi522Phường Nghĩa Lộ21028Phường
8Thành phố Quảng Ngãi522Phường Chánh Lộ21031Phường
9Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Dũng21034
10Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Dõng21037
11Thành phố Quảng Ngãi522Phường Trương Quang Trọng21172Phường
12Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Hòa21187
13Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Kỳ21190
14Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Thiện21199
15Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Ấn Đông21202
16Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Châu21208
17Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Khê21211
18Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Long21214
19Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Ấn Tây21223
20Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh An21232
21Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Phú21253
22Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Hà21256
23Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa An21262
24Huyện Bình Sơn524Thị Trấn Châu Ổ21040Thị trấn
25Huyện Bình Sơn524Xã Bình Thuận21043
26Huyện Bình Sơn524Xã Bình Thạnh21046
27Huyện Bình Sơn524Xã Bình Đông21049
28Huyện Bình Sơn524Xã Bình Chánh21052
29Huyện Bình Sơn524Xã Bình Nguyên21055
30Huyện Bình Sơn524Xã Bình Khương21058
31Huyện Bình Sơn524Xã Bình Trị21061
32Huyện Bình Sơn524Xã Bình An21064
33Huyện Bình Sơn524Xã Bình Hải21067
34Huyện Bình Sơn524Xã Bình Dương21070
35Huyện Bình Sơn524Xã Bình Phước21073
36Huyện Bình Sơn524Xã Bình Hòa21079
37Huyện Bình Sơn524Xã Bình Trung21082
38Huyện Bình Sơn524Xã Bình Minh21085
39Huyện Bình Sơn524Xã Bình Long21088
40Huyện Bình Sơn524Xã Bình Thanh 21091
41Huyện Bình Sơn524Xã Bình Chương21100
42Huyện Bình Sơn524Xã Bình Hiệp21103
43Huyện Bình Sơn524Xã Bình Mỹ21106
44Huyện Bình Sơn524Xã Bình Tân Phú21109
45Huyện Bình Sơn524Xã Bình Châu21112
46Huyện Trà Bồng525Thị trấn Trà Xuân21115Thị trấn
47Huyện Trà Bồng525Xã Trà Giang21118
48Huyện Trà Bồng525Xã Trà Thủy21121
49Huyện Trà Bồng525Xã Trà Hiệp21124
50Huyện Trà Bồng525Xã Trà Bình21127
51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Phú21130
52Huyện Trà Bồng525Xã Trà Lâm21133
53Huyện Trà Bồng525Xã Trà Tân21136
54Huyện Trà Bồng525Xã Trà Sơn21139
55Huyện Trà Bồng525Xã Trà Bùi21142
56Huyện Trà Bồng525Xã Trà Thanh21145
57Huyện Trà Bồng525Xã Sơn Trà21148
58Huyện Trà Bồng525Xã Trà Phong21154
59Huyện Trà Bồng525Xã Hương Trà21157
60Huyện Trà Bồng525Xã Trà Xinh21163
61Huyện Trà Bồng525Xã Trà Tây21166
62Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Thọ21175
63Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Trà21178
64Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Phong21181
65Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Hiệp21184
66Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Bình21193
67Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Đông21196
68Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Bắc21205
69Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Sơn21217
70Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Hà21220
71Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Giang21226
72Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Minh21229
73Huyện Tư Nghĩa528Thị trấn La Hà21235Thị trấn
74Huyện Tư Nghĩa528Thị trấn Sông Vệ21238Thị trấn
75Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Lâm21241
76Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Thắng21244
77Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Thuận21247
78Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Kỳ21250
79Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Sơn21259
80Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Hòa21268
81Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Điền21271
82Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Thương21274
83Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Trung21277
84Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Hiệp21280
85Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Phương21283
86Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Mỹ21286
87Huyện Sơn Hà529Thị trấn Di Lăng21289Thị trấn
88Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Hạ21292
89Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Thành21295
90Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Nham21298
91Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Bao21301
92Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Linh21304
93Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Giang21307
94Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Trung21310
95Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Thượng21313
96Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Cao21316
97Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Hải21319
98Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Thủy21322
99Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Kỳ21325
100Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Ba21328
101Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Bua21331
102Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Mùa21334
103Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Liên21335
104Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Tân21337
105Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Màu21338
106Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Dung21340
107Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Long21341
108Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Tinh21343
109Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Lập21346
110Huyện Minh Long531Xã Long Sơn21349
111Huyện Minh Long531Xã Long Mai21352
112Huyện Minh Long531Xã Thanh An21355
113Huyện Minh Long531Xã Long Môn21358
114Huyện Minh Long531Xã Long Hiệp21361
115Huyện Nghĩa Hành532Thị trấn Chợ Chùa21364Thị trấn
116Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Thuận21367
117Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Dũng21370
118Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Trung21373
119Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Nhân21376
120Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Đức21379
121Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Minh21382
122Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Phước21385
123Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Thiện21388
124Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Thịnh21391
125Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Tín Tây21394
126Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Tín Đông21397
127Huyện Mộ Đức533Thị trấn Mộ Đức21400Thị trấn
128Huyện Mộ Đức533Xã Đức Lợi21403
129Huyện Mộ Đức533Xã Đức Thắng21406
130Huyện Mộ Đức533Xã Đức Nhuận21409
131Huyện Mộ Đức533Xã Đức Chánh21412
132Huyện Mộ Đức533Xã Đức Hiệp21415
133Huyện Mộ Đức533Xã Đức Minh21418
134Huyện Mộ Đức533Xã Đức Thạnh21421
135Huyện Mộ Đức533Xã Đức Hòa21424
136Huyện Mộ Đức533Xã Đức Tân21427
137Huyện Mộ Đức533Xã Đức Phú21430
138Huyện Mộ Đức533Xã Đức Phong21433
139Huyện Mộ Đức533Xã Đức Lân21436
140Thị xã Đức Phổ534Phường Nguyễn Nghiêm21439Phường
141Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ An21442
142Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Phong21445
143Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Thuận21448
144Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Văn21451Phường
145Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Quang21454Phường
146Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Nhơn21457
147Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Ninh21460Phường
148Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Minh21463Phường
149Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Vinh21466Phường
150Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Hòa21469Phường
151Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Cường21472
152Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Khánh21475
153Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Thạnh21478Phường
154Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Châu21481
155Huyện Ba Tơ535Thị trấn Ba Tơ21484Thị trấn
156Huyện Ba Tơ535Xã Ba Điền21487
157Huyện Ba Tơ535Xã Ba Vinh21490
158Huyện Ba Tơ535Xã Ba Thành21493
159Huyện Ba Tơ535Xã Ba Động21496
160Huyện Ba Tơ535Xã Ba Dinh21499
161Huyện Ba Tơ535Xã Ba Giang21500
162Huyện Ba Tơ535Xã Ba Liên21502
163Huyện Ba Tơ535Xã Ba Ngạc21505
164Huyện Ba Tơ535Xã Ba Khâm21508
165Huyện Ba Tơ535Xã Ba Cung21511
166Huyện Ba Tơ535Xã Ba Tiêu21517
167Huyện Ba Tơ535Xã Ba Trang21520
168Huyện Ba Tơ535Xã Ba Tô21523
169Huyện Ba Tơ535Xã Ba Bích21526
170Huyện Ba Tơ535Xã Ba Vì21529
171Huyện Ba Tơ535Xã Ba Lế21532
172Huyện Ba Tơ535Xã Ba Nam21535
173Huyện Ba Tơ535Xã Ba Xa21538
174Huyện Lý Sơn536Huyện

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

Cho điểm vì bài viết hữu ích