Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố và 6 huyện với 143 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 119 xã, 17 phường và 7 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Ninh Bình
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Ninh Bình369Phường Đông Thành14320Phường
2Thành phố Ninh Bình369Phường Tân Thành14323Phường
3Thành phố Ninh Bình369Phường Thanh Bình14326Phường
4Thành phố Ninh Bình369Phường Vân Giang14329Phường
5Thành phố Ninh Bình369Phường Bích Đào14332Phường
6Thành phố Ninh Bình369Phường Phúc Thành14335Phường
7Thành phố Ninh Bình369Phường Nam Bình14338Phường
8Thành phố Ninh Bình369Phường Nam Thành14341Phường
9Thành phố Ninh Bình369Phường Ninh Khánh14344Phường
10Thành phố Ninh Bình369Xã Ninh Nhất14347
11Thành phố Ninh Bình369Xã Ninh Tiến14350
12Thành phố Ninh Bình369Xã Ninh Phúc14353
13Thành phố Ninh Bình369Phường Ninh Sơn14356Phường
14Thành phố Ninh Bình369Phường Ninh Phong14359Phường
15Thành phố Tam Điệp370Phường Bắc Sơn14362Phường
16Thành phố Tam Điệp370Phường Trung Sơn14365Phường
17Thành phố Tam Điệp370Phường Nam Sơn14368Phường
18Thành phố Tam Điệp370Phường Tây Sơn14369Phường
19Thành phố Tam Điệp370Xã Yên Sơn14371
20Thành phố Tam Điệp370Phường Yên Bình14374Phường
21Thành phố Tam Điệp370Phường Tân Bình14375Phường
22Thành phố Tam Điệp370Xã Quang Sơn14377
23Thành phố Tam Điệp370Xã Đông Sơn14380
24Huyện Nho Quan372Thị trấn Nho Quan14383Thị trấn
25Huyện Nho Quan372Xã Xích Thổ14386
26Huyện Nho Quan372Xã Gia Lâm14389
27Huyện Nho Quan372Xã Gia Sơn14392
28Huyện Nho Quan372Xã Thạch Bình14395
29Huyện Nho Quan372Xã Gia Thủy14398
30Huyện Nho Quan372Xã Gia Tường14401
31Huyện Nho Quan372Xã Cúc Phương14404
32Huyện Nho Quan372Xã Phú Sơn14407
33Huyện Nho Quan372Xã Đức Long14410
34Huyện Nho Quan372Xã Lạc Vân14413
35Huyện Nho Quan372Xã Đồng Phong14416
36Huyện Nho Quan372Xã Yên Quang14419
37Huyện Nho Quan372Xã Lạng Phong14422
38Huyện Nho Quan372Xã Thượng Hòa14425
39Huyện Nho Quan372Xã Văn Phong14428
40Huyện Nho Quan372Xã Văn Phương14431
41Huyện Nho Quan372Xã Thanh Lạc14434
42Huyện Nho Quan372Xã Sơn Lai14437
43Huyện Nho Quan372Xã Sơn Thành14440
44Huyện Nho Quan372Xã Văn Phú14443
45Huyện Nho Quan372Xã Phú Lộc14446
46Huyện Nho Quan372Xã Kỳ Phú14449
47Huyện Nho Quan372Xã Quỳnh Lưu14452
48Huyện Nho Quan372Xã Sơn Hà14455
49Huyện Nho Quan372Xã Phú Long14458
50Huyện Nho Quan372Xã Quảng Lạc14461
51Huyện Gia Viễn373Thị trấn Me14464Thị trấn
52Huyện Gia Viễn373Xã Gia Hòa14467
53Huyện Gia Viễn373Xã Gia Hưng14470
54Huyện Gia Viễn373Xã Liên Sơn14473
55Huyện Gia Viễn373Xã Gia Thanh14476
56Huyện Gia Viễn373Xã Gia Vân14479
57Huyện Gia Viễn373Xã Gia Phú14482
58Huyện Gia Viễn373Xã Gia Xuân14485
59Huyện Gia Viễn373Xã Gia Lập14488
60Huyện Gia Viễn373Xã Gia Vượng14491
61Huyện Gia Viễn373Xã Gia Trấn14494
62Huyện Gia Viễn373Xã Gia Thịnh14497
63Huyện Gia Viễn373Xã Gia Phương14500
64Huyện Gia Viễn373Xã Gia Tân14503
65Huyện Gia Viễn373Xã Gia Thắng14506
66Huyện Gia Viễn373Xã Gia Trung14509
67Huyện Gia Viễn373Xã Gia Minh14512
68Huyện Gia Viễn373Xã Gia Lạc14515
69Huyện Gia Viễn373Xã Gia Tiến14518
70Huyện Gia Viễn373Xã Gia Sinh14521
71Huyện Gia Viễn373Xã Gia Phong14524
72Huyện Hoa Lư374Thị trấn Thiên Tôn14527Thị trấn
73Huyện Hoa Lư374Xã Ninh Giang14530
74Huyện Hoa Lư374Xã Trường Yên14533
75Huyện Hoa Lư374Xã Ninh Khang14536
76Huyện Hoa Lư374Xã Ninh Mỹ14539
77Huyện Hoa Lư374Xã Ninh Hòa14542
78Huyện Hoa Lư374Xã Ninh Xuân14545
79Huyện Hoa Lư374Xã Ninh Hải14548
80Huyện Hoa Lư374Xã Ninh Thắng14551
81Huyện Hoa Lư374Xã Ninh Vân14554
82Huyện Hoa Lư374Xã Ninh An14557
83Huyện Yên Khánh375Thị trấn Yên Ninh14560Thị trấn
84Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Tiên14563
85Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Phú14566
86Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Hòa14569
87Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Lợi14572
88Huyện Yên Khánh375Xã Khánh An14575
89Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Cường14578
90Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Cư14581
91Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Thiện14584
92Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Hải14587
93Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Trung14590
94Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Mậu14593
95Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Vân14596
96Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Hội14599
97Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Công14602
98Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Thành14608
99Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Nhạc14611
100Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Thủy14614
101Huyện Yên Khánh375Xã Khánh Hồng14617
102Huyện Kim Sơn376Thị trấn Phát Diệm14620Thị trấn
103Huyện Kim Sơn376Thị trấn Bình Minh14623Thị trấn
104Huyện Kim Sơn376Xã Hồi Ninh14629
105Huyện Kim Sơn376Xã Xuân Chính14632
106Huyện Kim Sơn376Xã Kim Định14635
107Huyện Kim Sơn376Xã Ân Hòa14638
108Huyện Kim Sơn376Xã Hùng Tiến14641
109Huyện Kim Sơn376Xã Quang Thiện14647
110Huyện Kim Sơn376Xã Như Hòa14650
111Huyện Kim Sơn376Xã Chất Bình14653
112Huyện Kim Sơn376Xã Đồng Hướng14656
113Huyện Kim Sơn376Xã Kim Chính14659
114Huyện Kim Sơn376Xã Thượng Kiệm14662
115Huyện Kim Sơn376Xã Lưu Phương14665
116Huyện Kim Sơn376Xã Tân Thành14668
117Huyện Kim Sơn376Xã Yên Lộc14671
118Huyện Kim Sơn376Xã Lai Thành14674
119Huyện Kim Sơn376Xã Định Hóa14677
120Huyện Kim Sơn376Xã Văn Hải14680
121Huyện Kim Sơn376Xã Kim Tân14683
122Huyện Kim Sơn376Xã Kim Mỹ14686
123Huyện Kim Sơn376Xã Cồn Thoi14689
124Huyện Kim Sơn376Xã Kim Hải14692
125Huyện Kim Sơn376Xã Kim Trung14695
126Huyện Kim Sơn376Xã Kim Đông14698
127Huyện Yên Mô377Thị trấn Yên Thịnh14701Thị trấn
128Huyện Yên Mô377Xã Khánh Thượng14704
129Huyện Yên Mô377Xã Khánh Dương14707
130Huyện Yên Mô377Xã Mai Sơn14710
131Huyện Yên Mô377Xã Khánh Thịnh14713
132Huyện Yên Mô377Xã Yên Phong14719
133Huyện Yên Mô377Xã Yên Hòa14722
134Huyện Yên Mô377Xã Yên Thắng14725
135Huyện Yên Mô377Xã Yên Từ14728
136Huyện Yên Mô377Xã Yên Hưng14731
137Huyện Yên Mô377Xã Yên Thành14734
138Huyện Yên Mô377Xã Yên Nhân14737
139Huyện Yên Mô377Xã Yên Mỹ14740
140Huyện Yên Mô377Xã Yên Mạc14743
141Huyện Yên Mô377Xã Yên Đồng14746
142Huyện Yên Mô377Xã Yên Thái14749
143Huyện Yên Mô377Xã Yên Lâm14752

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm: