Tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 thị trấn, 10 phường và 131 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hòa Bình
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Hòa Bình148Phường Thái Bình04789Phường
2Thành phố Hòa Bình148Phường Tân Hòa04792Phường
3Thành phố Hòa Bình148Phường Thịnh Lang04795Phường
4Thành phố Hòa Bình148Phường Hữu Nghị04798Phường
5Thành phố Hòa Bình148Phường Tân Thịnh04801Phường
6Thành phố Hòa Bình148Phường Đồng Tiến04804Phường
7Thành phố Hòa Bình148Phường Phương Lâm04807Phường
8Thành phố Hòa Bình148Xã Yên Mông04813
9Thành phố Hòa Bình148Xã Sủ Ngòi04816
10Thành phố Hòa Bình148Phường Dân Chủ04819Phường
11Thành phố Hòa Bình148Xã Hòa Bình04825
12Thành phố Hòa Bình148Phường Thống Nhất04828Phường
13Thành phố Hòa Bình148Phường Kỳ Sơn04894Phường
14Thành phố Hòa Bình148Xã Thịnh Minh04897
15Thành phố Hòa Bình148Xã Hợp Thành04903
16Thành phố Hòa Bình148Xã Quang Tiến04906
17Thành phố Hòa Bình148Xã Mông Hóa04912
18Thành phố Hòa Bình148Xã Trung Minh04918
19Thành phố Hòa Bình148Xã Độc Lập04921
20Huyện Đà Bắc150Thị trấn Đà Bắc04831Thị trấn
21Huyện Đà Bắc150Xã Nánh Nghê04834
22Huyện Đà Bắc150Xã Giáp Đắt04840
23Huyện Đà Bắc150Xã Mường Chiềng04846
24Huyện Đà Bắc150Xã Tân Pheo04849
25Huyện Đà Bắc150Xã Đồng Chum04852
26Huyện Đà Bắc150Xã Tân Minh04855
27Huyện Đà Bắc150Xã Đoàn Kết04858
28Huyện Đà Bắc150Xã Đồng Ruộng04861
29Huyện Đà Bắc150Xã Tú Lý04867
30Huyện Đà Bắc150Xã Trung Thành04870
31Huyện Đà Bắc150Xã Yên Hòa04873
32Huyện Đà Bắc150Xã Cao Sơn04876
33Huyện Đà Bắc150Xã Toàn Sơn04879
34Huyện Đà Bắc150Xã Hiền Lương04885
35Huyện Đà Bắc150Xã Tiền Phong04888
36Huyện Đà Bắc150Xã Vầy Nưa04891
37Huyện Lương Sơn152Thị trấn Lương Sơn04924Thị trấn
38Huyện Lương Sơn152Xã Lâm Sơn04942
39Huyện Lương Sơn152Xã Hòa Sơn04945
40Huyện Lương Sơn152Xã Tân Vinh04951
41Huyện Lương Sơn152Xã Nhuận Trạch04954
42Huyện Lương Sơn152Xã Cao Sơn04957
43Huyện Lương Sơn152Xã Cư Yên04960
44Huyện Lương Sơn152Xã Liên Sơn04969
45Huyện Lương Sơn152Xã Cao Dương05008
46Huyện Lương Sơn152Xã Thanh Sơn05041
47Huyện Lương Sơn152Xã Thanh Cao05047
48Huyện Kim Bôi153Thị trấn Bo04978Thị trấn
49Huyện Kim Bôi153Xã Đú Sáng04984
50Huyện Kim Bôi153Xã Hùng Sơn04987
51Huyện Kim Bôi153Xã Bình Sơn04990
52Huyện Kim Bôi153Xã Tú Sơn04999
53Huyện Kim Bôi153Xã Vĩnh Tiến05005
54Huyện Kim Bôi153Xã Đông Bắc05014
55Huyện Kim Bôi153Xã Xuân Thủy05017
56Huyện Kim Bôi153Xã Vĩnh Đồng05026
57Huyện Kim Bôi153Xã Kim Lập05035
58Huyện Kim Bôi153Xã Hợp Tiến05038
59Huyện Kim Bôi153Xã Kim Bôi05065
60Huyện Kim Bôi153Xã Nam Thượng05068
61Huyện Kim Bôi153Xã Cuối Hạ05077
62Huyện Kim Bôi153Xã Sào Báy05080
63Huyện Kim Bôi153Xã Mi Hòa05083
64Huyện Kim Bôi153Xã Nuông Dăm05086
65Huyện Cao Phong154Thị trấn Cao Phong05089Thị trấn
66Huyện Cao Phong154Xã Bình Thanh05092
67Huyện Cao Phong154Xã Thung Nai05095
68Huyện Cao Phong154Xã Bắc Phong05098
69Huyện Cao Phong154Xã Thu Phong05101
70Huyện Cao Phong154Xã Hợp Phong05104
71Huyện Cao Phong154Xã Tây Phong05110
72Huyện Cao Phong154Xã Dũng Phong05116
73Huyện Cao Phong154Xã Nam Phong05119
74Huyện Cao Phong154Xã Thạch Yên05125
75Huyện Tân Lạc155Thị trấn Mãn Đức05128Thị trấn
76Huyện Tân Lạc155Xã Suối Hoa05134
77Huyện Tân Lạc155Xã Phú Vinh05137
78Huyện Tân Lạc155Xã Phú Cường05140
79Huyện Tân Lạc155Xã Mỹ Hòa05143
80Huyện Tân Lạc155Xã Quyết Chiến05152
81Huyện Tân Lạc155Xã Phong Phú05158
82Huyện Tân Lạc155Xã Tử Nê05164
83Huyện Tân Lạc155Xã Thanh Hối05167
84Huyện Tân Lạc155Xã Ngọc Mỹ05170
85Huyện Tân Lạc155Xã Đông Lai05173
86Huyện Tân Lạc155Xã Vân Sơn05176
87Huyện Tân Lạc155Xã Nhân Mỹ05182
88Huyện Tân Lạc155Xã Lỗ Sơn05191
89Huyện Tân Lạc155Xã Ngổ Luông05194
90Huyện Tân Lạc155Xã Gia Mô05197
91Huyện Mai Châu156Xã Tân Thành04882
92Huyện Mai Châu156Thị trấn Mai Châu05200Thị trấn
93Huyện Mai Châu156Xã Sơn Thủy05206
94Huyện Mai Châu156Xã Pà Cò05209
95Huyện Mai Châu156Xã Hang Kia05212
96Huyện Mai Châu156Xã Đồng Tân05221
97Huyện Mai Châu156Xã Cun Pheo05224
98Huyện Mai Châu156Xã Bao La05227
99Huyện Mai Châu156Xã Tòng Đậu05233
100Huyện Mai Châu156Xã Nà Phòn05242
101Huyện Mai Châu156Xã Săm Khóe05245
102Huyện Mai Châu156Xã Chiềng Châu05248
103Huyện Mai Châu156Xã Mai Hạ05251
104Huyện Mai Châu156Xã Thành Sơn05254
105Huyện Mai Châu156Xã Mai Hịch05257
106Huyện Mai Châu156Xã Vạn Mai05263
107Huyện Lạc Sơn157Thị trấn Vụ Bản05266Thị trấn
108Huyện Lạc Sơn157Xã Quý Hòa05269
109Huyện Lạc Sơn157Xã Miền Đồi05272
110Huyện Lạc Sơn157Xã Mỹ Thành05275
111Huyện Lạc Sơn157Xã Tuân Đạo05278
112Huyện Lạc Sơn157Xã Văn Nghĩa05281
113Huyện Lạc Sơn157Xã Văn Sơn05284
114Huyện Lạc Sơn157Xã Tân Lập05287
115Huyện Lạc Sơn157Xã Nhân Nghĩa05290
116Huyện Lạc Sơn157Xã Thượng Cốc05293
117Huyện Lạc Sơn157Xã Quyết Thắng05299
118Huyện Lạc Sơn157Xã Xuất Hóa05302
119Huyện Lạc Sơn157Xã Yên Phú05305
120Huyện Lạc Sơn157Xã Bình Hẻm05308
121Huyện Lạc Sơn157Xã Định Cư05320
122Huyện Lạc Sơn157Xã Chí Đạo05323
123Huyện Lạc Sơn157Xã Ngọc Sơn05329
124Huyện Lạc Sơn157Xã Hương Nhượng05332
125Huyện Lạc Sơn157Xã Vũ Bình05335
126Huyện Lạc Sơn157Xã Tự Do05338
127Huyện Lạc Sơn157Xã Yên Nghiệp05341
128Huyện Lạc Sơn157Xã Tân Mỹ05344
129Huyện Lạc Sơn157Xã Ân Nghĩa05347
130Huyện Lạc Sơn157Xã Ngọc Lâu05350
131Huyện Yên Thủy158Thị trấn Hàng Trạm05353Thị trấn
132Huyện Yên Thủy158Xã Lạc Sỹ05356
133Huyện Yên Thủy158Xã Lạc Lương05362
134Huyện Yên Thủy158Xã Bảo Hiệu05365
135Huyện Yên Thủy158Xã Đa Phúc05368
136Huyện Yên Thủy158Xã Hữu Lợi05371
137Huyện Yên Thủy158Xã Lạc Thịnh05374
138Huyện Yên Thủy158Xã Đoàn Kết05380
139Huyện Yên Thủy158Xã Phú Lai05383
140Huyện Yên Thủy158Xã Yên Trị05386
141Huyện Yên Thủy158Xã Ngọc Lương05389
142Huyện Lạc Thủy159Thị trấn Ba Hàng Đồi04981Thị trấn
143Huyện Lạc Thủy159Thị trấn Chi Nê05392Thị trấn
144Huyện Lạc Thủy159Xã Phú Nghĩa05395
145Huyện Lạc Thủy159Xã Phú Thành05398
146Huyện Lạc Thủy159Xã Hưng Thi05404
147Huyện Lạc Thủy159Xã Khoan Dụ05413
148Huyện Lạc Thủy159Xã Đồng Tâm05419
149Huyện Lạc Thủy159Xã Yên Bồng05422
150Huyện Lạc Thủy159Xã Thống Nhất05425
151Huyện Lạc Thủy159Xã An Bình05428

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

Cho điểm vì bài viết hữu ích