Tỉnh Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 129 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 9 phường, 5 thị trấn và 115 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Điện Biên
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Điện Biên Phủ094Phường Noong Bua03124Phường
2Thành phố Điện Biên Phủ094Phường Him Lam03127Phường
3Thành phố Điện Biên Phủ094Phường Thanh Bình03130Phường
4Thành phố Điện Biên Phủ094Phường Tân Thanh03133Phường
5Thành phố Điện Biên Phủ094Phường Mường Thanh03136Phường
6Thành phố Điện Biên Phủ094Phường Nam Thanh03139Phường
7Thành phố Điện Biên Phủ094Phường Thanh Trường03142Phường
8Thành phố Điện Biên Phủ094Xã Thanh Minh03145
9Thành phố Điện Biên Phủ094Xã Nà Tấu03316
10Thành phố Điện Biên Phủ094Xã Nà Nhạn03317
11Thành phố Điện Biên Phủ094Xã Mường Phăng03325
12Thành phố Điện Biên Phủ094Xã Pá Khoang03326
13Thị Xã Mường Lay095Phường Sông Đà03148Phường
14Thị Xã Mường Lay095Phường Na Lay03151Phường
15Thị Xã Mường Lay095Xã Lay Nưa03184
16Huyện Mường Nhé096Xã Sín Thầu03154
17Huyện Mường Nhé096Xã Sen Thượng03155
18Huyện Mường Nhé096Xã Chung Chải03157
19Huyện Mường Nhé096Xã Leng Su Sìn03158
20Huyện Mường Nhé096Xã Pá Mỳ03159
21Huyện Mường Nhé096Xã Mường Nhé03160
22Huyện Mường Nhé096Xã Nậm Vì03161
23Huyện Mường Nhé096Xã Nậm Kè03162
24Huyện Mường Nhé096Xã Mường Toong03163
25Huyện Mường Nhé096Xã Quảng Lâm03164
26Huyện Mường Nhé096Xã Huổi Lếnh03177
27Huyện Mường Chà097Thị Trấn Mường Chà03172Thị trấn
28Huyện Mường Chà097Xã Xá Tổng03178
29Huyện Mường Chà097Xã Mường Tùng03181
30Huyện Mường Chà097Xã Hừa Ngài03190
31Huyện Mường Chà097Xã Huổi Mí03191
32Huyện Mường Chà097Xã Pa Ham03193
33Huyện Mường Chà097Xã Nậm Nèn03194
34Huyện Mường Chà097Xã Huổi Lèng03196
35Huyện Mường Chà097Xã Sa Lông03197
36Huyện Mường Chà097Xã Ma Thì Hồ03200
37Huyện Mường Chà097Xã Na Sang03201
38Huyện Mường Chà097Xã Mường Mươn03202
39Huyện Tủa Chùa098Thị trấn Tủa Chùa03217Thị trấn
40Huyện Tủa Chùa098Xã Huổi Só03220
41Huyện Tủa Chùa098Xã Xín Chải03223
42Huyện Tủa Chùa098Xã Tả Sìn Thàng03226
43Huyện Tủa Chùa098Xã Lao Xả Phình03229
44Huyện Tủa Chùa098Xã Tả Phìn03232
45Huyện Tủa Chùa098Xã Tủa Thàng03235
46Huyện Tủa Chùa098Xã Trung Thu03238
47Huyện Tủa Chùa098Xã Sính Phình03241
48Huyện Tủa Chùa098Xã Sáng Nhè03244
49Huyện Tủa Chùa098Xã Mường Đun03247
50Huyện Tủa Chùa098Xã Mường Báng03250
51Huyện Tuần Giáo099Thị trấn Tuần Giáo03253Thị trấn
52Huyện Tuần Giáo099Xã Phình Sáng03259
53Huyện Tuần Giáo099Xã Rạng Đông03260
54Huyện Tuần Giáo099Xã Mùn Chung03262
55Huyện Tuần Giáo099Xã Nà Tòng03263
56Huyện Tuần Giáo099Xã Ta Ma03265
57Huyện Tuần Giáo099Xã Mường Mùn03268
58Huyện Tuần Giáo099Xã Pú Xi03269
59Huyện Tuần Giáo099Xã Pú Nhung03271
60Huyện Tuần Giáo099Xã Quài Nưa03274
61Huyện Tuần Giáo099Xã Mường Thín03277
62Huyện Tuần Giáo099Xã Tỏa Tình03280
63Huyện Tuần Giáo099Xã Nà Sáy03283
64Huyện Tuần Giáo099Xã Mường Khong03284
65Huyện Tuần Giáo099Xã Quài Cang03289
66Huyện Tuần Giáo099Xã Quài Tở03295
67Huyện Tuần Giáo099Xã Chiềng Sinh03298
68Huyện Tuần Giáo099Xã Chiềng Đông03299
69Huyện Tuần Giáo099Xã Tênh Phông03304
70Huyện Điện Biên100Xã Mường Pồn03319
71Huyện Điện Biên100Xã Thanh Nưa03322
72Huyện Điện Biên100Xã Hua Thanh03323
73Huyện Điện Biên100Xã Thanh Luông03328
74Huyện Điện Biên100Xã Thanh Hưng03331
75Huyện Điện Biên100Xã Thanh Xương03334
76Huyện Điện Biên100Xã Thanh Chăn03337
77Huyện Điện Biên100Xã Pa Thơm03340
78Huyện Điện Biên100Xã Thanh An03343
79Huyện Điện Biên100Xã Thanh Yên03346
80Huyện Điện Biên100Xã Noong Luống03349
81Huyện Điện Biên100Xã Noọng Hẹt03352
82Huyện Điện Biên100Xã Sam Mứn03355
83Huyện Điện Biên100Xã Pom Lót03356
84Huyện Điện Biên100Xã Núa Ngam03358
85Huyện Điện Biên100Xã Hẹ Muông03359
86Huyện Điện Biên100Xã Na Ư03361
87Huyện Điện Biên100Xã Mường Nhà03364
88Huyện Điện Biên100Xã Na Tông03365
89Huyện Điện Biên100Xã Mường Lói03367
90Huyện Điện Biên100Xã Phu Luông03368
91Huyện Điện Biên Đông101Thị trấn Điện Biên Đông03203Thị trấn
92Huyện Điện Biên Đông101Xã Na Son03205
93Huyện Điện Biên Đông101Xã Phì Nhừ03208
94Huyện Điện Biên Đông101Xã Chiềng Sơ03211
95Huyện Điện Biên Đông101Xã Mường Luân03214
96Huyện Điện Biên Đông101Xã Pú Nhi03370
97Huyện Điện Biên Đông101Xã Nong U03371
98Huyện Điện Biên Đông101Xã Xa Dung03373
99Huyện Điện Biên Đông101Xã Keo Lôm03376
100Huyện Điện Biên Đông101Xã Luân Giới03379
101Huyện Điện Biên Đông101Xã Phình Giàng03382
102Huyện Điện Biên Đông101Xã Pú Hồng03383
103Huyện Điện Biên Đông101Xã Tìa Dình03384
104Huyện Điện Biên Đông101Xã Háng Lìa03385
105Huyện Mường Ảng102Thị trấn Mường Ảng03256Thị trấn
106Huyện Mường Ảng102Xã Mường Đăng03286
107Huyện Mường Ảng102Xã Ngối Cáy03287
108Huyện Mường Ảng102Xã Ẳng Tở03292
109Huyện Mường Ảng102Xã Búng Lao03301
110Huyện Mường Ảng102Xã Xuân Lao03302
111Huyện Mường Ảng102Xã Ẳng Nưa03307
112Huyện Mường Ảng102Xã Ẳng Cang03310
113Huyện Mường Ảng102Xã Nặm Lịch03312
114Huyện Mường Ảng102Xã Mường Lạn03313
115Huyện Nậm Pồ103Xã Nậm Tin03156
116Huyện Nậm Pồ103Xã Pa Tần03165
117Huyện Nậm Pồ103Xã Chà Cang03166
118Huyện Nậm Pồ103Xã Na Cô Sa03167
119Huyện Nậm Pồ103Xã Nà Khoa03168
120Huyện Nậm Pồ103Xã Nà Hỳ03169
121Huyện Nậm Pồ103Xã Nà Bủng03170
122Huyện Nậm Pồ103Xã Nậm Nhừ03171
123Huyện Nậm Pồ103Xã Nậm Chua03173
124Huyện Nậm Pồ103Xã Nậm Khăn03174
125Huyện Nậm Pồ103Xã Chà Tở03175
126Huyện Nậm Pồ103Xã Vàng Đán03176
127Huyện Nậm Pồ103Xã Chà Nưa03187
128Huyện Nậm Pồ103Xã Phìn Hồ03198
129Huyện Nậm Pồ103Xã Si Pa Phìn03199

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

Cho điểm vì bài viết hữu ích