Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện, với 184 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường, 12 thị trấn và 152 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Đắk Lắk
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Tân Lập24118Phường
2Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Tân Hòa24121Phường
3Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Tân An24124Phường
4Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Thống Nhất24127Phường
5Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Thành Nhất24130Phường
6Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Thắng Lợi24133Phường
7Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Tân Lợi24136Phường
8Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Thành Công24139Phường
9Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Tân Thành24142Phường
10Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Tân Tiến24145Phường
11Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Tự An24148Phường
12Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Ea Tam24151Phường
13Thành phố Buôn Ma Thuột643Phường Khánh Xuân24154Phường
14Thành phố Buôn Ma Thuột643Xã Hòa Thuận24157
15Thành phố Buôn Ma Thuột643Xã Cư ÊBur24160
16Thành phố Buôn Ma Thuột643Xã Ea Tu24163
17Thành phố Buôn Ma Thuột643Xã Hòa Thắng24166
18Thành phố Buôn Ma Thuột643Xã Ea Kao24169
19Thành phố Buôn Ma Thuột643Xã Hòa Phú24172
20Thành phố Buôn Ma Thuột643Xã Hòa Khánh24175
21Thành phố Buôn Ma Thuột643Xã Hòa Xuân24178
22Thị Xã Buôn Hồ644Phường An Lạc24305Phường
23Thị Xã Buôn Hồ644Phường An Bình24308Phường
24Thị Xã Buôn Hồ644Phường Thiện An24311Phường
25Thị Xã Buôn Hồ644Phường Đạt Hiếu24318Phường
26Thị Xã Buôn Hồ644Phường Đoàn Kết24322Phường
27Thị Xã Buôn Hồ644Xã Ea Blang24325
28Thị Xã Buôn Hồ644Xã Ea Drông24328
29Thị Xã Buôn Hồ644Phường Thống Nhất24331Phường
30Thị Xã Buôn Hồ644Phường Bình Tân24332Phường
31Thị Xã Buôn Hồ644Xã Ea Siên24334
32Thị Xã Buôn Hồ644Xã Bình Thuận24337
33Thị Xã Buôn Hồ644Xã Cư Bao24340
34Huyện Ea H'leo645Thị trấn Ea Drăng24181Thị trấn
35Huyện Ea H'leo645Xã Ea H'leo24184
36Huyện Ea H'leo645Xã Ea Sol24187
37Huyện Ea H'leo645Xã Ea Ral24190
38Huyện Ea H'leo645Xã Ea Wy24193
39Huyện Ea H'leo645Xã Cư A Mung24194
40Huyện Ea H'leo645Xã Cư Mốt24196
41Huyện Ea H'leo645Xã Ea Hiao24199
42Huyện Ea H'leo645Xã Ea Khal24202
43Huyện Ea H'leo645Xã Dliê Yang24205
44Huyện Ea H'leo645Xã Ea Tir24207
45Huyện Ea H'leo645Xã Ea Nam24208
46Huyện Ea Súp646Thị trấn Ea Súp24211Thị trấn
47Huyện Ea Súp646Xã Ia Lốp24214
48Huyện Ea Súp646Xã Ia JLơi24215
49Huyện Ea Súp646Xã Ea Rốk24217
50Huyện Ea Súp646Xã Ya Tờ Mốt24220
51Huyện Ea Súp646Xã Ia RVê24221
52Huyện Ea Súp646Xã Ea Lê24223
53Huyện Ea Súp646Xã Cư KBang24226
54Huyện Ea Súp646Xã Ea Bung24229
55Huyện Ea Súp646Xã Cư M'Lan24232
56Huyện Buôn Đôn647Xã Krông Na24235
57Huyện Buôn Đôn647Xã Ea Huar24238
58Huyện Buôn Đôn647Xã Ea Wer24241
59Huyện Buôn Đôn647Xã Tân Hoà24244
60Huyện Buôn Đôn647Xã Cuôr KNia24247
61Huyện Buôn Đôn647Xã Ea Bar24250
62Huyện Buôn Đôn647Xã Ea Nuôl24253
63Huyện Cư M'gar648Thị trấn Ea Pốk24256Thị trấn
64Huyện Cư M'gar648Thị trấn Quảng Phú24259Thị trấn
65Huyện Cư M'gar648Xã Quảng Tiến24262
66Huyện Cư M'gar648Xã Ea Kuêh24264
67Huyện Cư M'gar648Xã Ea Kiết24265
68Huyện Cư M'gar648Xã Ea Tar24268
69Huyện Cư M'gar648Xã Cư Dliê M'nông24271
70Huyện Cư M'gar648Xã Ea H'đinh24274
71Huyện Cư M'gar648Xã Ea Tul24277
72Huyện Cư M'gar648Xã Ea KPam24280
73Huyện Cư M'gar648Xã Ea M'DRóh24283
74Huyện Cư M'gar648Xã Quảng Hiệp24286
75Huyện Cư M'gar648Xã Cư M'gar24289
76Huyện Cư M'gar648Xã Ea D'Rơng24292
77Huyện Cư M'gar648Xã Ea M'nang24295
78Huyện Cư M'gar648Xã Cư Suê24298
79Huyện Cư M'gar648Xã Cuor Đăng24301
80Huyện Krông Búk649Xã Cư Né24307
81Huyện Krông Búk649Xã Chư KBô24310
82Huyện Krông Búk649Xã Cư Pơng24313
83Huyện Krông Búk649Xã Ea Sin24314
84Huyện Krông Búk649Xã Pơng Drang24316
85Huyện Krông Búk649Xã Tân Lập24317
86Huyện Krông Búk649Xã Ea Ngai24319
87Huyện Krông Năng650Thị trấn Krông Năng24343Thị trấn
88Huyện Krông Năng650Xã ĐLiê Ya24346
89Huyện Krông Năng650Xã Ea Tóh24349
90Huyện Krông Năng650Xã Ea Tam24352
91Huyện Krông Năng650Xã Phú Lộc24355
92Huyện Krông Năng650Xã Tam Giang24358
93Huyện Krông Năng650Xã Ea Puk24359
94Huyện Krông Năng650Xã Ea Dăh24360
95Huyện Krông Năng650Xã Ea Hồ24361
96Huyện Krông Năng650Xã Phú Xuân24364
97Huyện Krông Năng650Xã Cư Klông24367
98Huyện Krông Năng650Xã Ea Tân24370
99Huyện Ea Kar651Thị trấn Ea Kar24373Thị trấn
100Huyện Ea Kar651Thị trấn Ea Knốp24376Thị trấn
101Huyện Ea Kar651Xã Ea Sô24379
102Huyện Ea Kar651Xã Ea Sar24380
103Huyện Ea Kar651Xã Xuân Phú24382
104Huyện Ea Kar651Xã Cư Huê24385
105Huyện Ea Kar651Xã Ea Tih24388
106Huyện Ea Kar651Xã Ea Đar24391
107Huyện Ea Kar651Xã Ea Kmút24394
108Huyện Ea Kar651Xã Cư Ni24397
109Huyện Ea Kar651Xã Ea Păl24400
110Huyện Ea Kar651Xã Cư Prông24401
111Huyện Ea Kar651Xã Ea Ô24403
112Huyện Ea Kar651Xã Cư ELang24404
113Huyện Ea Kar651Xã Cư Bông24406
114Huyện Ea Kar651Xã Cư Jang24409
115Huyện M'Đrắk652Thị trấn M'Đrắk24412Thị trấn
116Huyện M'Đrắk652Xã Cư Prao24415
117Huyện M'Đrắk652Xã Ea Pil24418
118Huyện M'Đrắk652Xã Ea Lai24421
119Huyện M'Đrắk652Xã Ea H'MLay24424
120Huyện M'Đrắk652Xã Krông Jing24427
121Huyện M'Đrắk652Xã Ea M' Doal24430
122Huyện M'Đrắk652Xã Ea Riêng24433
123Huyện M'Đrắk652Xã Cư M'ta24436
124Huyện M'Đrắk652Xã Cư K Róa24439
125Huyện M'Đrắk652Xã Krông Á24442
126Huyện M'Đrắk652Xã Cư San24444
127Huyện M'Đrắk652Xã Ea Trang24445
128Huyện Krông Bông653Thị trấn Krông Kmar24448Thị trấn
129Huyện Krông Bông653Xã Dang Kang24451
130Huyện Krông Bông653Xã Cư KTy24454
131Huyện Krông Bông653Xã Hòa Thành24457
132Huyện Krông Bông653Xã Hòa Tân24460
133Huyện Krông Bông653Xã Hòa Phong24463
134Huyện Krông Bông653Xã Hòa Lễ24466
135Huyện Krông Bông653Xã Yang Reh24469
136Huyện Krông Bông653Xã Ea Trul24472
137Huyện Krông Bông653Xã Khuê Ngọc Điền24475
138Huyện Krông Bông653Xã Cư Pui24478
139Huyện Krông Bông653Xã Hòa Sơn24481
140Huyện Krông Bông653Xã Cư Drăm24484
141Huyện Krông Bông653Xã Yang Mao24487
142Huyện Krông Pắc654Thị trấn Phước An24490Thị trấn
143Huyện Krông Pắc654Xã KRông Búk24493
144Huyện Krông Pắc654Xã Ea Kly24496
145Huyện Krông Pắc654Xã Ea Kênh24499
146Huyện Krông Pắc654Xã Ea Phê24502
147Huyện Krông Pắc654Xã Ea KNuec24505
148Huyện Krông Pắc654Xã Ea Yông24508
149Huyện Krông Pắc654Xã Hòa An24511
150Huyện Krông Pắc654Xã Ea Kuăng24514
151Huyện Krông Pắc654Xã Hòa Đông24517
152Huyện Krông Pắc654Xã Ea Hiu24520
153Huyện Krông Pắc654Xã Hòa Tiến24523
154Huyện Krông Pắc654Xã Tân Tiến24526
155Huyện Krông Pắc654Xã Vụ Bổn24529
156Huyện Krông Pắc654Xã Ea Uy24532
157Huyện Krông Pắc654Xã Ea Yiêng24535
158Huyện Krông A Na655Thị trấn Buôn Trấp24538Thị trấn
159Huyện Krông A Na655Xã Dray Sáp24556
160Huyện Krông A Na655Xã Ea Na24559
161Huyện Krông A Na655Xã Ea Bông24565
162Huyện Krông A Na655Xã Băng A Drênh24568
163Huyện Krông A Na655Xã Dur KMăl24571
164Huyện Krông A Na655Xã Bình Hòa24574
165Huyện Krông A Na655Xã Quảng Điền24577
166Huyện Lắk656Thị trấn Liên Sơn24580Thị trấn
167Huyện Lắk656Xã Yang Tao24583
168Huyện Lắk656Xã Bông Krang24586
169Huyện Lắk656Xã Đắk Liêng24589
170Huyện Lắk656Xã Buôn Triết24592
171Huyện Lắk656Xã Buôn Tría24595
172Huyện Lắk656Xã Đắk Phơi24598
173Huyện Lắk656Xã Đắk Nuê24601
174Huyện Lắk656Xã Krông Nô24604
175Huyện Lắk656Xã Nam Ka24607
176Huyện Lắk656Xã Ea R'Bin24610
177Huyện Cư Kuin657Xã Ea Ning24540
178Huyện Cư Kuin657Xã Cư Ê Wi24541
179Huyện Cư Kuin657Xã Ea Ktur24544
180Huyện Cư Kuin657Xã Ea Tiêu24547
181Huyện Cư Kuin657Xã Ea BHốk24550
182Huyện Cư Kuin657Xã Ea Hu24553
183Huyện Cư Kuin657Xã Dray Bhăng24561
184Huyện Cư Kuin657Xã Hòa Hiệp24562

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

Cho điểm vì bài viết hữu ích